ചോദിക്കു പറയാം

ബൈബിൾ സംശയങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റർ ജോയ്മോൻ മത്തായി മറുപടി നല്കുന്നു