... അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതു ഒക്കെയും കാണുമ്പോൾ അവൻ അടുക്കെ വാതിൽക്കൽ തന്നേ ആയിരിക്കുന്നു എന്നു അറിഞ്ഞുകൊൾവിൻ ....

നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്‍റെ രണ്ടാം വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ താങ്കൾ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ?

വീഡിയോ

വീഡിയോ

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 101:3 - ഞാൻ ഒരു നീചകാര്യം എന്റെ കണ്ണിന്നു മുമ്പിൽ വെക്കുകയില്ല; ക്രമം കെട്ടവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു; അതു എന്നോടു ചേർന്നു പറ്റുകയില്ല.

Read More

കേൾക്കുക

കേൾക്കുക

റോമർ 10:17 - ആകയാൽ വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു

Read More

വായിക്കുക

വായിക്കുക

പ്രവൃത്തികൾ 17:11 അവർ തെസ്സലോനീക്കയിലുള്ളവരെക്കാൾ ഉത്തമന്മാരായിരുന്നു. അവർ വചനം പൂർണ്ണജാഗ്രതയോടെ കൈക്കൊണ്ടതല്ലാതെ അതു അങ്ങനെ തന്നെയോ എന്നു ദിനംപ്രതി തിരുവെഴുത്തുകളെ പരിശോധിച്ചു പോന്നു

Read More

ആത്മീയ വളര്ച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം വീഡിയോ , ഓഡിയോ , ബുക്സ് ആണ് ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് . താങ്കൾ വേണ്ടപോലെ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പ്രിതീക്ഷിക്കുന്നു